آشنایی با نت های اصلی پیانو

برای شناسایی کلید ها ماوس خود را روی صفحه پیانو نگهدارید

C
A
W
S
E
D
F
T
G
Y
H
U
J
K
O
L
P
;